Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej

w Bydgoszczy

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

I. Biblioteka czynna jest w następujące dni:

wtorek       godz. 10.00- 17.00

środa         godz.10.00 -16.00

czwartek   godz. 10.00- 16.00

piątek         godz. 10.00 -16.00

oraz następujące soboty: godz. 10.00-15.00

październik: 1,15,22

listopad: 19,26

grudzień: 10,17

styczeń: 14

II. Osoby uprawnione do korzystania z Biblioteki:

Z Biblioteki mają prawo korzystać wszyscy chętni:

1. Studenci Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy,

po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej , ew. indeksu

2. Katecheci diecezji bydgoskiej

3. Osoby nie będące Studentami Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej po okazaniu dowodu tożsamości

III. Wypożyczanie książek:

Czytelnik wypożyczający książki powinien:

1. Po odszukaniu w katalogu alfabetycznym lub rzeczowym interesującej go pozycji wypełnić dezyderatkę (czytelnym pismem), podając następujące dane:

- imię i nazwisko autora zamawianego dzieła

- tytuł zamawianej pozycji

- wszystkie sygnatury tej pozycji

2. Przedłożyć tak przygotowane zamówienie w Bibliotece

3. Zamawianie książek możliwe jest również za pomocą katalogu on-line:

www.pikch.pl

IV. Zasady udostępniania zbiorów

1.Studentów Wydziału Teologicznego, korzystających z Biblioteki, przy wypożyczaniu obowiązują następujące zasady:

- podręczniki i Dokumenty Kościoła wypożyczane są na okres 2 tygodni,

- pozostałe książki – na okres 1 miesiąca z możliwością prolongaty,

- Studenci mają prawo wypożyczyć jednorazowo 4 pozycje,

- Magistranci  i Studenci studiów eksternistycznych wypożyczają książki na okres 2 miesięcy, Dokumenty  Kościoła – na 1 miesiąc.

Magistranci  mogą wypożyczyć jednorazowo do 8 pozycji,

- czasopisma wypożycza się wyłącznie prezencyjnie, względnie na krótki okres pozwalający na wykonanie odbitek ksero,

- wydawnictwa z księgozbioru podręcznego udostępnia się tylko prezencyjnie,

- prace magisterskie udostępnia się wyłącznie prezencyjnie,

- karę za przetrzymywanie jednej wypożyczonej pozycji ponad wymieniony wyżej

okres ustala się na kwotę 1zł za każdy nowo rozpoczęty tydzień.

2.Osoby nie będące studentami Wydziału Teologicznego oraz katecheci mogą

wypożyczyć książki (do 4 pozycji) po uiszczeniu wpisowego i wpłaceniu

kaucji.

Kaucja dla katechetów wynosi 20zł za jedną pozycję, dla pozostałych osób  40 zł za jedną pozycję.

3. Opłata za wpisowe obowiązuje wszystkich czytelników, raz w roku akademickim, w wysokości 4 zł.

V. Postanowienia końcowe:

1. W przypadku zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia książki, Czytelnik zobowiązany jest do wyrównania szkody poprzez odkupienie identycznego egzemplarza, wniesienie opłaty w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej

2.W przypadku nie zwrócenia materiałów bibliotecznych po upływie roku, kaucja zostaje zaliczona na poczet zadłużenia.

3.Podstawą zwrotu kaucji jest oryginał dowodu jej wpłaty.

4.Korzystanie z materiałów, sprzętu komputerowego i elektronicznego, nie będących własnością Biblioteki należy zgłosić bibliotekarzowi

5.Fotografowanie materiałów bibliotecznych wymaga zgody bibliotekarza.

6.W pomieszczeniach biblioteki – czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów, palenia tytoniu (w tym e-papierosów) i korzystania z telefonów komórkowych.

7.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.