Historia studiów teologicznych w Bydgoszczy

„Prawda jest sprzymierzeńcem(…) a wiedza i rozum są wiernymi sługami wiary”.
(Jan Paweł II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich «Ex corda Ecclesiae», nr 4 )

8 września 1982 r.

Prymas Polski, Józef Glemp, ustanowił Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie i Bydgoszczy.
W dekrecie erekcyjnym dyrektorem PIKCH z siedzibą w Gnieźnie i Bydgoszczy został mianowany ks. prof. dr hab. Kazimierz Śmigiel, dyrektorem w Bydgoszczy de facto został ks. dr Bronisław Kaczmarek.
Na potrzeby Instytutu udostępniono pomieszczenia w parafii farnej przy ulicy Grodzkiej 1.
Instytut miał funkcjonować jako trzyletnie studium filozoficzno-teologiczne, z elementami kultury chrześcijańskiej.
Celem Instytutu jest systematyczne pogłębianie wiedzy i kultury religijnej u jego słuchaczy, a także pomoc w formowaniu osobowości chrześcijańskiej.

Od 1984 r.

Organizowanie Biblioteki PIKCH.

1984/1985 r.

Rok przełomowy w dziejach PIKCH, gdyż słuchacze opowiedzieli się za przekształceniem trzyletniego studium w pięcioletnie studia magisterskie.
Nowym dyrektorem został ks. dr Lech Bilicki, który zapoczątkował przekształcenie potrzebne w staraniach o włączenie PIKCH do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu.

1985/1986 r.

Pojawiła się możliwość ukończenia pięcioletnich studiów, a rok szósty – dla chętnych, pragnących napisać pracę magisterską.
Nastąpiły zmiany w programie studiów, ale i w kadrze naukowo-dydaktycznej.
Zaznacza się udział PIKCH w organizacji i przebiegu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

Październik 1987 r.

Uruchomiona zostaje Biblioteka PIKCH.

1987/1988 r.

Nowym dyrektorem PIKCH został ks. dr Marek Pyc.
Trwają starania o afiliację Instytutu do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu.

25 października 1988 r.

Dyrektorem został ks. dr Wojciech Szukalski
Studia zostały podzielone na dwa cykle: filozoficzny 2 lata i teologiczny 3 lata.

1988/1989 r.

PIKCH uzyskał status wyższej uczelni na prawach państwowych, osobowość prawną i pełnię praw akademickich.

Listopad 1989 r.

Pierwszy egzamin ex uniwersa theologia zdawało ośmiu bydgoskich studentów.

4 marca 1990 r.

Kongregacja do Spraw Nauczania Katolickiego wydała dekret De Seminariis atque Studiorum Institutis o afiliacji PIKCH do Wydziału Teologicznego w Poznaniu na pięć lat.
Zatwierdzono nowy statut.

1991 r.

Pierwsza obrona pracy magisterskiej.

Kwiecień 1993 r.

Wykłady z teologii prowadzono nadal przy ulicy Grodzkiej 1, natomiast od kwietnia wykłady z filozofii odbywały się w adaptowanych pomieszczeniach przy ulicy Farnej 2.

1993 r.

Instytut z Klubem Inteligencji Katolickiej zapoczątkował Bydgoskie Studium Katolickiej Nauki Społecznej.
Wykłady prowadzone były przez ks. dr. Tadeusza Makowskiego.

1995 r.

Została przedłużona afiliacja bydgoskiego Instytutu do papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu na dalsze sześć lat.

1 września 1995 r.

Zainaugurował działalność Ośrodek Katechetyczny mający swą siedzibę w bydgoskim PIKCH, przy ul. Farnej 10.
Podstawowym jego zadaniem jest stała formacja katechetów świeckich.

1995/1996 r.

Okres studiów został wydłużony z pięciu do sześciu lat.
Nastąpiły zmiany w organizacji studiów. Studium filozoficzne trwało cztery semestry, a studium teologiczne osiem semestrów.

Maj 1997 r.

Biblioteka PIKCH została przyjęta do federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

1997 r.

Organizację Bydgoskich Dni Społecznych przejął PIKCH.

1998 r.

Rektor UAM powołał sekcje zamiejscowe Wydziału Teologicznego UAM w Bydgoszczy, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Kazimierzu Biskupim, Koszalinie, Paradyżu, Obrze, Szczecinie i Wronkach.

Od 1 grudnia 1998 r.

Instytut kontynuuje swoją działalność w ramach Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.
Nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu sekcji.

1 października 2000 r.

Zastąpiono egzamin ex teologia egzaminem magisterskim.

2002/2003 r.

Nowi studenci rozpoczęli studia w systemie pięcioletnich studiów zaocznych.
Zajęcia dydaktyczne odbywały się w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Leszczyńskiego 49.

2003/2004 r.

Obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. Organizacji studiów przejął ks. prof. Marek Pyc, zastępując na tym stanowisku ks. dr. Wojciecha Szukalskiego.

25 marca 2004 r.

Jan Paweł II ustanowił Diecezję Bydgoską raz mianował Bpa Jana TYRAWĘ biskupem bydgoskim.

2004 r.

Ośrodek katechetyczny został przeniesiony do budynku Kurii Diecezjalnej, gdzie funkcjonuje jako Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich

1 sierpnia 2004 r.

Ks. Biskup Jan Tyrawa erygował Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Biskupa Michała Kozala, mianując rektorem Ks. dr. Wojciecha Szukalskiego. Seminarium w wymiarze edukacyjnym zostało włączone w struktury sekcji bydgoskiej Wydziału Teologicznego UAM.

Sierpień 2004 r.

Nowym dyrektorem Instytutu został ks. dr Rafał Grabowski, który od 1 września 2004 r. jest także Pełnomocnikiem Dziekana ds. Organizacji Studiów.

2007/2008 r.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowych pomieszczeniach Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 22.

Lipiec 2010 r.

Nowym dyrektorem Instytutu, a także Pełnomocnikiem Dziekana WT UAM ds. Organizacji Studiów został ks. dr Mirosław Gogolik.